Algemene leveringsvoorwaarden van Almelo Events.

 

1.  Algemeen 

 

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten bij Almelo Events zijn bij uitsluiting van eventuele andere voorwaarden deze algemene voorwaarden van toepassing.

 

2.  Toepassing 

 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Almelo Events als leverancier van producten optreedt. 

 

2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

 

3.  Aanbiedingen 

 

3.1 Alle aanbiedingen van Almelo Events zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Almelo Events heeft het recht in plaats van het bestelde product een alternatief gelijkwaardig product te leveren dan wel de overeenkomst te ontbinden. Zet en drukfouten blijven te allen tijde voorbehouden.  

 

3.2 Almelo Events behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dit op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 5.3. 

 

3.3 Na overschrijding van de sluitingsdatum van een aanbieding of een actieperiode kan de koper geen gebruik maken van de desbetreffende actie dan wel aanbieding. 

 

4.  Overeenkomst 

 

4.1 De koopovereenkomst tussen Almelo Events en koper is tot stand gekomen op het moment dat de zichttermijn van 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling is verstreken. 

 

4.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Almelo Events. Almelo Events  is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Almelo Events dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 

5.  Prijs en levering 

 

5.1 Alle prijzen zijn inclusief Nederlandse omzetbelasting tenzij anders afgesproken, exclusief andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend-, opslag- en/of administratiekosten. Indien de koper zich niet in het land van de verzending bevindt, is de koper aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.

 

5.2 Prijzen zijn inclusief standaardverpakking en exclusief vrachtkosten, tenzij anders overeengekomen.

 

5.3 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode van de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Almelo Events .

 

5.4 Almelo Events kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten. 

 

5.5 Leveringen geschieden E.X.W (af fabriek/verkooppunt/magazijn ), tenzij anders overeengekomen.

 

5.6 Almelo Events behoudt zich het recht voor de zaken in meer dan één zending af te leveren. 

 

5.7 Bij bestellingen levert Almelo Events binnen vijf (5) werkdagen na orderbevestiging op het opgegeven afleveradres af, mits op voorraad en mits betaald.

 

5.8 Bovengenoemde levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Almelo Events is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden. De maximale levertijd zal 30 dagen bedragen tenzij anders overeengekomen.

 

5.9 Almelo Events zorgt voor bezorging per post of verzending op enige andere wijze ter keuze van Almelo Events.

 

5.10 Het  eigendom van producten gaat over op koper bij aflevering indien producten betaald zijn. 

 

5.11 De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld, indien koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde producten worden opgeslagen voor risico van de koper nadat Almelo Events hem op de hoogte heeft gesteld. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

 

6.  Intellectuele en Industriële eigendomsrechten 

 

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Almelo Events geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. 

 

6.2 Almelo Events garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

6.3 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de site van Almelo Events, waaronder de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij Almelo Events en/of bij diegene van wie wij een licentie verkregen hebben. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan zonder onze toestemming de op de website van Almelo Events vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.

 

7.  Verzendkosten producten 

 

7.1 Alle prijzen van de producten op de website van Almelo Events zijn exclusief verzendkosten (tegen geldende tarieven).Almelo Events kan u vooraf informeren over de hoogte van deze kosten.

 

8.  Retour producten 

 

8.1 Producten, die u via Almelo Events heeft gekocht, kunnen zonder opgaaf van redenen binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst retour worden gestuurd, mits de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking verkeert en tevens niet van een bedrukking of andere veredelingstechniek is voorzien .De koper kan binnen zeven (7) werkdagen na bestelling zijn bestelling herroepen, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen. Mits voldoende gefrankeerd. De koper heeft dan ook mogelijkheid om het orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen. Hiertoe dient u binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met Almelo Events. De gemaakte kosten zullen door Almelo Events in rekening worden gebracht.

 

8.2 Wanneer u een product met een fout heeft ontvangen, wordt deze door Almelo Events kosteloos omgeruild voor exact hetzelfde product, mits de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking verkeert, tenzij dit product niet meer voorradig of “end of life” is. De koper heeft recht op restitutie van het orderbedrag, mits reeds voldaan. Hiertoe dient u binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met Almelo Events.

 

8.3 Wanneer u in plaats van het bestelde product een ander product heeft ontvangen, wordt deze door Almelo Events kosteloos omgeruild voor het door u bestelde product mits de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking verkeert. De koper heeft recht op restitutie van het orderbedrag, mits reeds voldaan. Hiertoe dient u binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met Almelo Events.

 

8.4 Wanneer krachtens het bovenstaande enigerlei product mag worden geretourneerd, wordt het door u betaalde bedrag binnen veertien (14) dagen op uw bank- of girorekening gestort. U dient hierover altijd contact op te nemen met Almelo Events.

 

8.5 Als de bovenstaande termijnen niet worden gerespecteerd door de koper, zijn de bovenstaande rechten van de koper door een met ommekomst van die termijn vervallen.

 

9.  Klachten, onderzoekplicht, verjaring en nakoming 

 

9.1 Reclamering ter zake het niet ontvangen van de bestelling dient binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de factuur te gebeuren, daar anders de juistheid van de factuur vaststaat. 

 

9.2 Reclamering ter zake van gebreken in de producten dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst op het afleveradres ofwel – bij niet zichtbare gebreken – binnen eenentwintig (21) dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd. 

 

9.3 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Almelo Events daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft u de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te laten vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan gerestitueerd te krijgen. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) dagen na aflevering aan Almelo Events te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product onbeschadigd is, hierbij geldt tevens dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

 

10.  Aansprakelijkheid

  

10.1 Almelo Events aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van of verband houdend met de uitvoering van deze overeenkomst c.q. de levering van zaken, behoudens indien en voor zover de schade is ontstaan uit eigen handelen of nalaten van Almelo Events geschiedt hetzij met het opzet die schade te veroorzaken, hetzij roekeloos en met de wetenschap dat die schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien.

 

11.  Toepasselijk recht/bevoegde rechter 

 

11.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Almelo Events en de koper is Nederlands recht van toepassing. 

 

11.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut of, indien Almelo Events daarvoor kiest, de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Almelo Events of de koper. De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal. Het scheidsgerecht beslist naar de regelen des rechts.

 

12.  Nederlandse tekst prevaleert 

 

12.1 De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.

 

13.  Persoonsgegevens 

 

13.1 De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door Almelo Events nageleefd. 

13.2 Almelo Events zal de door de koper verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de koper en nog zolang worden bewaard als nodig is voor de behandeling van eventuele klachten naar aanleiding van de uitvoering van de bestelling. Er zullen geen gegevens aan derden worden verstrekt waarbij de privacy van de koper in het geding komt.

14.  Diversen 

 

14.1 Indien u aan Almelo Events schriftelijk opgave doet van een adres, is Utrecht

Promotions gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Almelo Events schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden,

14.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Almelo Events in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Almelo Events vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

15.  Wijziging algemene voorwaarden  

15.1 Deze algemene voorwaarden kunnen te  allen tijde zonder aankondiging of verlies van enig recht door Almelo Events worden gewijzigd of aangevuld. De wijzigingen zullen worden bekendgemaakt op de website van Almelo Events De wijzigingen treden in werking veertien (14) dagen na bekendmaking of op een latere datum welke in deze bekendmaking is vermeld.